صد زدن اقتصاد لذت بخشه

3 +
دوره آموزشی

2350 +
دانشجو

5 +
ساعت آموزش

8 +
فارغ التحصیل

آموزش مسائل اقتصاد ( نقدینگی )